TRUẤT QUYỀN HƯỞNG DI SẢN CỦA NGƯỜI THỪA KẾ

TRUẤT QUYỀN HƯỞNG DI SẢN CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
TRUẤT QUYỀN HƯỞNG DI SẢN CỦA NGƯỜI THỪA KẾ

1, Như thế nào là thừa kế? và quyền thừa kế

Khi có pháp luật ra đời điều chỉnh, chế định về thừa kế cũng từ đó có nhiều thay đổi. Thừa kế TS lúc này không đơn thuần thuộc phạm trù kinh tế mang tính khách quan mà đã thuộc phạm trù pháp lý mang tính chủ quan, bị chi phối, ảnh hưởng bởi chế độ chính trị – kinh tế – xã hội và sự phát triển của KT – XH qua từng thời kỳ

Theo đó, cũng có nhiều định nghĩa khác nhau về thừa kế, nhưng có thể hiểu thừa kế là sự dịch chuyển TS của người đã chết cho người còn sống theo một quy tắc nhất định, và có sự phụ thuộc vào truyền thống, phong tục tập quán của từng dân tộc

Quyền thừa kế được tiếp cận dưới hai phương diện sau

– Về phương diện khách quan thì quyền thừa kế có thể được hiểu là tổng hợp tất cả các quy định của PL điều chỉnh các quan hệ XH, phát sinh trong việc chuyển dịch TS và quyền SH tài sản (di sản) của người chết cho người còn sống

– Còn về phương diện chủ quan thì quyền thừa kế được hiêu là một loại quyền dân sự cơ bản của cá nhân để lại TS của mình cho những người còn sống, và quyền của chủ thể được nhận hoặc là từ chối nhận di sản thoe sự định đoạt của người có TS (bằng di chúc) hoặc theo một trình tự và thủ tục PL nhất định hay còn gọi là thừa kế theo PL

2, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

Người lập di chúc có thể truất quyền hưởng di sản của một người hoặc nhiều người thừa kế thuộc diện thừa kế của mình thông qua việc thể hiện cụ thể trong nội dung di chúc. Người lập di chúc phải nêu rõ được họ tên nhằm xác định chính xác cá nhân bị truất quyền thừa kế. và lúc đó người bị truất quyền thừa kế sẽ không dược hưởng di sản của người lập di chúc để lại

xem thêm: BLDS 2015

Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp thì việc truất quyền thừa kế theo di chúc cũng được thực hiện đúng như nội dung di chúc đó. PL vẫn có những quy định cho phép những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc hưởng di sản, tức là dù  có bị truất quyền thì người thừa kế vẫn được hưởng di sản. Theo đó, đó là con chưa thành niên, cha mẹ, vợ, chồng và các con mặc dù đã thành niên nhưng không có khả năng lao động

PL dân sự về thừa kế quy định như vậy nhằm bảo vệ quyền được hưởng di sản của những người có cùng quan hệ huyết thống trực hệ, quan hệ hôn nhân và quan hệ nôi dưỡng đối với người để lại di sản khi họ còn sống. Do đó, họ có quyền lợi chính đáng được hưởng thừa kế bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo PL nếu di sản được chia theo PL, không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: , , ,