NĐ 10/2021NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa …

[Xem thêm ]

NĐ 09/2021 NĐ – CP VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật …

[Xem thêm ]

LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 62/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

[Xem thêm ]