Luật Đất đai 2013 (Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013)

Luật Đất đai 2013 (Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013)

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất …

[Xem thêm ]