LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 62/2014/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014   LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành …

[Xem thêm ]

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 63/2014/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014   LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội …

[Xem thêm ]

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ 2015

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 76/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015   LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật …

[Xem thêm ]

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2015

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 77/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015   LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

[Xem thêm ]

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Luật số: 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015   LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc …

[Xem thêm ]

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI SỬA ĐỔI 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 65/2020/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 tháng 2020   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ …

[Xem thêm ]

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 2014

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 57/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ …

[Xem thêm ]

NGHỊ ĐỊNH 71/2016NĐ-CP NGÀY 01/07/2016 QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH BẢN ÁN, QĐ TA

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG …

[Xem thêm ]