THÔNG TƯ 55/2020/TT-BCT NGÀY 31/12/2020 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường …

[Xem thêm ]

THÔNG TƯ 27/2020/TT-BCT NGÀY 30/09/2020 QĐ về ND, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VPHC VÀ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜN

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CÁC …

[Xem thêm ]

PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG NĂM 2016

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Pháp lệnh số: 11/2016/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016   PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa …

[Xem thêm ]

THÔNG TƯ 58/2020/TT-BTC NGÀY 12/06/2020 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH Căn cứ Luật …

[Xem thêm ]

LUẬT CẠNH TRANH 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 23/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT CẠNH TRANH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cạnh …

[Xem thêm ]