THÔNG TƯ 31/2018/TT-BTC NGÀY 30/03/2018 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TS HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DO BỘ TRƯỞNG BTC BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ …

[Xem thêm ]

NGHỊ ĐỊNH 18/2015NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ …

[Xem thêm ]

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2015

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 82/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015   LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

[Xem thêm ]

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014   LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo …

[Xem thêm ]

THÔNG TƯ 2374-UBKCX-1995 HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHU CHẾ XUẤT THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG T

UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2374-UB/KCX Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1995   THÔNG TƯ UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ SỐ 2374-UB/KCX NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN …

[Xem thêm ]