MẪU PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ SỐ 2 MỚI NHẤT NĂM 2022

"<yoastmark

Phiếu lý lịch tư pháp thường được yêu cầu trong hồ sơ xin việc, hồ sơ xin nhân con nuôi,…Tuy nhiên, mẫu phiếu này còn khá xa lạ đối với nhiều người. Chính vì thế, hôm nay SJKLAW sẽ cung cấp đến bạn đọc hai mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 mới nhất năm 2022.

MẪU PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Tải chi tiết tại đây: Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1

…..…………….

……………………………..1

Số: ……./……. …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     ………, ngày…… tháng …… năm………

 

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

 

XÁC NHẬN:

 1. Họ và tên 2:………………………………………………………………2.Giới tính………
 2. Ngày, tháng, năm sinh:……/…../…… 4. Nơi sinh3:…………………………………………
 3. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………..
 4. Nơi thường trú4:……………………………………………………………………………………….
 5. Nơi tạm trú 5:…………………………………………………………………………………………..
 6. Giấy CMND/Hộ chiếu:……………………….6Số:…………………………………………………

      Cấp ngày………..tháng……….năm…………..Tại:……………………………………………….

 1. Tình trạng án tích:………………………………………………………………………………….
STT SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN TỘI DANH HÌNH PHẠT CHÍNH HÌNH PHẠT BỔ SUNG
 

 

 

 

 

 

10.Thông tin về cấm thành lập, quản lý, đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp, hợp tác xã7:……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,

TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

 

 

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM  

 

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

 

                                                                                                                                     

 Trang……

  (Phiếu này gồm có……trang)

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


……………………….8

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 


MẪU PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Tải chi tiết tại đây: Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2

 

……………………………………

……………………….1

 

Số: …………./………

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             ………, ngày……. tháng …… năm…

 

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

 

XÁC NHẬN:

 1. Họvà tên2…………………………………………………………………. 2. Giới tính:…………
 2. Ngày, tháng, năm sinh:…../…../……..4. Nơi sinh3:………………………………
 3. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………
 4. Nơi thường trú 4:…………………………………………………………………………………… …..
 5. Nơi tạm trú 5:……………………………………………………. …………………………………………
 6. Giấy CMND/Hộ chiếu : ……….…………… 6 Số:…………………………………………….

Cấp ngày……..tháng …….năm……………Tại:………………………………………………………….

 1. Họ và tên cha:…………………………………………………………………………………………….
 2. Họ và tên mẹ:……………………………………………………………………………………………
 3. Họ và tên vợ/chồng:…………………………………………………………………………………..
 4. Tình trạng án tích7:……………………………………………………………………………………
Bản án số ……………./ ………………….ngày ………….tháng……………..năm………………………………………………………..

của Tòa án nhân dân……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tội danh – Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình phạt chính:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình phạt bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nghĩa vụ dân sự, án phí:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng thi hành án:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Xóa án tích8:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ghi chú:…………………………………………………………………………………………………………..

 

Trang…….

(Phiếu này gồm có……trang)

 

 1. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

         ……………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm ra quyết định, Tòa án ra quyết định, số quyết định.  

 

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm
Thời hạn không được quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

                              ………………………….9

          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

 

 

 

 

 

 

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

Tags: , ,