LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005   LUẬT THƯƠNG MẠI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 12/2018/TT-BCT NGÀY 15/06/2018 VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH 692018NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ NT DO BỘ TRƯỞNG BCT BAN HÀNH

THÔNG TƯ 12/2018/TT-BCT NGÀY 15/06/2018 VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH 692018NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ NT DO BỘ TRƯỞNG BCT BAN HÀNH

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15 …

[Xem thêm ]