LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 05/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017   LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 02/2018/TT-BTP NGÀY 26/02/2018 VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BTP BAN HÀNH

THÔNG TƯ 02/2018/TT-BTP NGÀY 26/02/2018 VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BTP BAN HÀNH

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/TT-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 90/2020/TT-BTC NGÀY 11/11/2020 QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

THÔNG TƯ 90/2020/TT-BTC NGÀY 11/11/2020 QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 90/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN Căn cứ Luật …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH 68/2016/NĐ-CP NGÀY 01/07/2016 QĐ VỀ ĐK KD HÀNG MIỄN THUẾ, KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KTRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN

NGHỊ ĐỊNH 68/2016/NĐ-CP NGÀY 01/07/2016 QĐ VỀ ĐK KD HÀNG MIỄN THUẾ, KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KTRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ, KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KIỂM …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21/01/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21/01/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM …

[Xem thêm ]
LUẬT HẢI QUAN 2014

LUẬT HẢI QUAN 2014

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014   LUẬT HẢI QUAN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hải …

[Xem thêm ]