Thay đổi tên Công ty

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/ NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Xác định tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký và tiến hành tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Quý khách hàng chỉ cần cung cấp tên dự định thay đổi, Luật sư SJK sẽ giúp khách hàng tra cứu và đưa ra một số phương án có khả năng đăng ký nếu tên mà khách hàng cung cấp đã bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với công ty khác.

Hồ sơ quý khách hàng cần chuẩn bị bao gồm:

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty

  • Của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
  • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần
  • Của các thành viên hợp danh đối với công ty Hợp danh

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên

Giấy ủy quyền cho Luật sư SJK tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: 03 làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ