THỦ TỤC THAM GIA ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC THAM GIA ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lĩnh vực: Đất Đai Điều kiện về chủ thể: +  Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. +  Điều …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận: + Trung tâm hành chính công huyện +Uỷ ban Nhan dân cấp xã Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng kí đất đai Thành phần hồ sơ:01 bộ Chứng nhận quyền sử dụng đất: + Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu …

[Xem thêm ]
TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Theo quy định của pháp luật đất đai, trách nhiệm được đặt ra khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng-an ninh hay phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất này không phải do lỗi của người sử dụng đất. Khi thu hồi đất, người sử dụng đất bị ảnh …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Lĩnh vực: Đất đai Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện. Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC TRƯNG DỤNG ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC TRƯNG DỤNG ĐẤT ĐAI

Theo điều 72 Luật Đất Đai đã quy định về thủ tục trung dụng đất như sau: Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai. Quyết định trưng dụng đất phải được thể …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

Theo Luật đất đai 2013 đã quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH:

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH:

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, anh ninh được lập dựa trên các căn cứ như điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ trước. Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch sử dụng đất …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Bước 1. Phát hiện hành vi và lập biên bản vi phạm hành chính + Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo Khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, gồm: * Lưu ý: Người có …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ NHÀ, ĐẤT

THỦ TỤC KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ NHÀ, ĐẤT

1.1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 1.2. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ từ tổ chức, cá nhân là cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài …

[Xem thêm ]