HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BÀN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BÀN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BÀN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?
Trong công ty cổ phần, đại hội đồng cổ đông thường tiến hành họp khi nào và bàn về những vấn đề gì. Đây là thông tin mà rất nhiều người quan tâm. Bài viết hôm nay, SJKLAW sẽ cung cấp đến các bạn thông tin họp đại hội đồng cổ đông thường niên bàn về những vấn đề gì?

Căn cứ pháp lí

Luật doanh nghiệp năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, và là cơ quan có quyết định cao nhất trong công ty cổ phần.

Họp đại hội đồng cổ đông thường niên bàn về những vấn đề gì?

Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp hằng năm để thực hiện việc thảo luận và thông qua các vấn đề có liên quan đến những kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể được pháp luật quy định như sau:
+ bàn về Kế hoạch hoạt động kinh doanh hằng năm của công ty;
+ Báo cáo vấn đề tài chính hằng năm;
+ Báo cáo về việc quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Hoạt động báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả rong kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc mà ban kiểm soát đã giám sát
+ Thực hiện báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
+ đưa ra quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
+ họp bàn về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của họ

Xem thêm: PHÁ SẢN LÀ GÌ? DOANH NGHIỆP BỊ COI LÀ PHÁ SẢN KHI NÀO?

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: