Cập nhật danh sách Shophouse Embassy Garden cho thuê ngày 25/7/2020

Cập nhật danh sách các Shophouse Embassy Garden đã và đang cho thuê, quý khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh, vui lòng liên hệ 0989.290.948 để được tư vấn và hỗ trợ thêm các thông tin của dự án.

STT KÝ HIỆU SHOPHOUSE DIỆN TÍCH ĐẤT DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG DỰ ÁN TÌNH TRẠNG
1 LK.A01 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
2 LK.A02 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
3 LK.A03 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
4 LK.A04 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
5 LK.A05 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
6 LK.A06 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
7 LK.A07 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
8 LK.A08 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
9 LK.A09 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
10 LK.A10 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
11 LK.A11 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
12 LK.A12 125,0 300,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
13 LK.B01 127,0 304,8 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
14 LK.B02 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
15 LK.B03 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
16 LK.B04 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
17 LK.B05 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
18 LK.B06 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
19 LK.B07 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
20 LK.B08 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
21 LK.B09 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
22 LK.B10 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
23 LK.B11 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
24 LK.B12 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
25 LK.B13 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
26 LK.B14 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
27 LK.B15 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
28 LK.B16 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
29 LK.B17 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
30 LK.B18 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
31 LK.B19 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
32 LK.B20 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
33 LK.B21 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
34 LK.B22 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
35 LK.B23 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
36 LK.B24 140,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
37 LK.C01 162,0 389,2 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
38 LK.C02 160,0 386,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
39 LK.C03 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
40 LK.C04 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
41 LK.C05 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
42 LK.C06 162,0 388,8 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
43 LK.C07 176,0 422,4 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
44 LK.C08 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
45 LK.C09 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
46 LK.C10 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
47 LK.C11 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
48 LK.C12 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
49 LK.C13 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
50 LK.C14 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
51 LK.C15 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
52 LK.C16 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
53 LK.C17 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
54 LK.C18 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
55 LK.C19 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
56 LK.C20 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
57 LK.C21 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
58 LK.C22 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
59 LK.C23 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
60 LK.C24 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
61 LK.C25 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
62 LK.C26 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
63 LK.C27 120,0 288,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
64 LK.C28 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
65 LK.C29 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
66 LK.C30 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
67 LK.C31 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
68 LK.C32 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
69 LK.C33 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
70 LK.C34 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
71 LK.C35 124,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
72 LK.C36 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
73 LK.C37 144,0 297,6 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
74 LK.C38 152,0 366,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đã cho thuê
75 LK.C39 154,0 370,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
76 LK.C40 146,0 350,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống
77 LK.C41 146,0 350,0 Shophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây Đang trống